โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561


บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีมาก (4 ดาว)” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายใต้สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย