การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562


บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย