พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรชัย ชมภูไพสร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปรีชา บุณยกิดา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการ
นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นางพิสมัย ลิขิตอำนวย
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (กรรมการผู้มีอำนาจ)
นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย