นางพิสมัย ลิขิตอำนวย

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (กรรมการผู้มีอำนาจ)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 7/2017 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562)

  • ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 - กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2561 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จำกัด