นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562)

  • ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2561 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จำกัด