นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นางพิสมัย ลิขิตอำนวย
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (กรรมการผู้มีอำนาจ)
นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย
นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
นายบรรพต ชวาลกร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน
นางสาวสุธานุช สุธีรวัฒนานนท์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์
นายสมบัติ กิตติบันเทิงกุล
รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธนิท รุจนันท์ธนา
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
นายยลลดา เกริกก้อง สวนยศ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด
นางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด
นายอภิรักษ์ มิตรประชา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์
เลขานุการบริษัท
นายกฤติพัฒน์ ศรีเทพเอี่ยม
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นางสาวประกายแก้ว ชาลีวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล