นางสาวสุธานุช สุธีรวัฒนานนท์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท Director Certification Program (DCP 246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร ผ่านการสอบสำหรับกรรมการบริษัท The Diploma of Passing the Examination of the Director Certification Program (Diploma 61/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562)

 • ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประสบการณ์การทำงาน

 • พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานธุรกิจและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการสินค้าและบริการ และงานบริหาร In-Flight Entertainment & Connectivity Service บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานโลจิสติกส์และงานบริหารจัดการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2554 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด
 • 2544 - 2550 ผู้จัดการฝ่าย Teleport/Video Operations and Turkey Services บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)