นายยลลดา เกริกก้อง สวนยศ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ม.ธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์บัณฑิต(สื่อสารมวลชน) ม.รามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(ผู้นำภาครัฐ และเอกชน) ม.รามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ เจเคเอ็น แชนเนล
 • 2556 - 2557 อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานวุฒิสภา
 • 2555 - 2559 อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 • 2553 - ปัจจุบัน นายกสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2555 อดีตรองผู้อำนวยการภาค สปช. สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2551 - 2552 อดีตคณะกรรมการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
 • 2550 - 2558 อดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์จิวเวลรี่แชนแนล
 • 2548 - 2550 อดีตคณะกรรมการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (LGBTQ)