นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Bachelor of Arts, Major Mass Communication, Bond University, Australia
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562)

 • 19,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.52 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด