นายสมบัติ กิตติบันเทิงกุล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562)

  • 25,000 หุ้น (ตนเอง - หุ้น คู่สมรส 25,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด
  • 2556 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด