ผลประเมิน AGM 2561

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์