คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2562