วันที่ หัวข้อข่าว
01 ตุลาคม 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ
13 สิงหาคม 2562
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
13 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
26 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5)
21 มิถุนายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ JKN-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
14 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น