การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
รายงานประจำปี 2561
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
รายละเอียดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการ
ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2562