Shareholder Information

Shareholders' Meeting

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
รายละเอียดการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
นิยามกรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JKN-W1)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม
รายงานประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561