News

Corporate Events

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ที่มาสื่อ: JKN Global Media

24 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม
วันที่
ที่มาสื่อ
หัวข้อ
01 สิงหาคม 2561
JKN Diamond Blue
01 สิงหาคม 2561
JKN Diamond Blue
01 สิงหาคม 2561
JKN Diamond Blue
01 สิงหาคม 2561
JKN Diamond Blue
01 สิงหาคม 2561
JKN Diamond Blue
01 สิงหาคม 2561
JKN Diamond Blue
01 สิงหาคม 2561
JKN Diamond Blue